google-site-verification=MewO912jfipWPPQsDkR5sdItSRyhU7OlC_wYGhW6lfM
Menu
 

PRIVACY VERKLARING RIFCO BV

RIFCO BV gevestigd aan Havenstraat 66, 1271 AG te Huizen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Adres:                 Havenstraat 66, 1271 AG Huizen
Telefoon:            +31 35 523 83 75
Website:             www.rifco.nl

Functionaris Gegevensbescherming van RIFCO BV: Ewoud de Wit MBA
Contact functionaris FGB: info@rifco.nl

Persoonsgegevens die onze organisatie verwerkt:

RIFCO BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten of producten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij (kunnen) verwerken:

- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- (Mobiel) telefoonnummer
- Websiteadres
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer
- BSN- / Sofinummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die onze organisatie verwerkt:

Onze website en/of diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij er toestemming is van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder uw toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@rifco.nl. Wij zullen de desbetreffende informatie direct verwijderen.

Het doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

RIFCO BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Telefonisch of via email contact met u opnemen indien dit nodig is om onze bedrijfsvoering /     
  dienstverlening uit te kunnen voeren
- Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming:

RIFCO BV neemt niet op basis van geautomatiseerde gegevensverwerking besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van RIFCO BV) tussen zit. RIFCO BV gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Office, Word, Accountview (boekhoudprogramma)

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

RIFCO BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Klantgegevens: tot 5 jaar na het laatste klantcontact
Personeelsgegevens: tot 7 jaar na uitdiensttreding
Financiële gegevens: conform de wettelijke bewaartermijn

Delen van persoonsgegevens met derden

RIFCO BV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. RIFCO BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

RIFCO BV gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door RIFCO BV.

Tevens heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@rifco.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u zelf is gedaan, verzoeken wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

RIFCO BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiligen van uw persoonsgegevens

RIFCO BV neemt de bescherming van uw gegevens zeer serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Om dit te waarborgen zijn er uitgebreide technische voorzorgsmaatregelen genomen om de digitaal opgeslagen persoonsgegevens te beschermen voor onbevoegden. Denkt u hierbij aan Antivirus, SSL certificaat op de website en een streng wachtwoord beleid. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn en/ of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze directie via ewoud.dewit@rifco.nl

Sitemap | Website door CM SpecialistRIFCO BV 2022